Європейська хартія для малих підприємств (European Charter for Small Enterprises) була прийнята в 2000 році. Країни, що приєдналися до цього документа, розглядають малий та середній бізнес як ключовий елемент інновацій і створення нових робочих місць. Також країни зобов’язуються зосередити свою увагу на таких напрямах:

  • освіта та підготовка кадрів;

  • створення пільгових умов для швидкого запуску бізнесу;

  • забезпечення доступу малого і середнього бізнесу до сучасної інформації та технологій;

  • створення адекватної правової та податкової бази, що сприяє розвитку малого і середнього бізнесу.

Україна вирішила імплементувати принципи та положення Європейської хартії малих підприємств відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 року № 9378/3/1-06 та на пропозицію представництва України при європейських співтовариствах (Європейському Союзі) від 10 квітня 2006 року № 3111/16-202/1-872. З метою подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в Україні та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств Президент України підписав відповідний Указ, а Кабінет Міністрів України 2 липня 2008 р. ухвалив Постанову "Про запровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств" за № 587.

 

Європейська хартія для малих підприємств

 Схвалено Європейською Радою
19 червня 2000 року

 Малі підприємства складають основу європейської економіки. Вони являються ключовим джерелом робочих місць та впровадження бізнесових ідей. Зусилля Європи у сучасній економіці супроводжуються успіхом тільки тоді, коли малий бізнес буде висунутий на перше місце у порядку денному

Малі підприємства швидко реагують на всі зміни у бізнес-середовищі. Вони перші страждають від надмірного обтяження бюрократією. Та. Звісно, вони перші, хто буде нагородженим добробутом та процвітатиме від ініціативи порвати з бюрократизмом.

У Лісабоні ми поставили за мету для Європейського Союзу стати найбільш конкурентоспроможною, динамічною, інтелектоємною світовою економікою, яка характеризувалась би стійким економічним ростом, збільшенням кількості робочих місць, якісним покращенням умов праці та величезною соціальною єдністю.

Малі підприємства повинні розглядатися як першоджерело інновацій, зайнятості, а також соціальної та місцевої інтеграції в Європу. Отже, має бути створене найбільш сприятливе середовище для малого бізнесу та підприємництва.

Принципи:

Наполягаючи на цьому, ми:

·         підтверджуємо здатність малих підприємств динамічно забезпечувати нові ринкові потреби, а також новими робочими місцями;

·         підкреслюємо значимість малих підприємств у сприяння соціальному та регіональному розвитку через те, що вони являються прикладом ініціативності та дієвості;

·         визнаємо підприємництво як корисне та продуктивне життєве ремесло на всіх рівнях відповідальності;

·         вітаємо успішні підприємства, які справедливо заслуговують бути нагородженими;

·         враховуємо, що відповідальна ініціатива та прийняття ризиків може супроводжуватись невдачами, які здебільшого мають розглядатися як можливість отримання знань;

·         визнаємо цінність понять знання. Обов’язки і гнучкість в новій економіці.

В Європейському Союзі ситуація в сфері малого бізнесу може покращитися шляхом впровадження дій. Спрямованих на стимулювання підприємництва, оцінювання існуючих заходів та. Коли необхідно, спроби виховати в них гарне відношення до малого бізнесу і в забезпеченні політиками належних рішень відповідно до потреб підприємців.

На підтвердження цього ми зобов’язуємось:

·         укріплювати дух інновацій і підприємництва, які дають можливість європейському бізнесу впевнено тримати свої позиції;

·         досягнути регуляторної, фіскальної й адміністративної структури, яка сприяла б підприємницькій діяльності і підвищувала статусу підприємців;

·         забезпечити доступ до ринків на основі найменш обтяжливих вимог, якими супроводжуються перевищення меж державної політики;

·         сприяти доступу до найкращих наукових досліджень і технологій;

·         покращити доступ до фінансування підприємств протягом усього життєвого циклу;

·         постійно вдосконалювати нашу роботу, так щоб ЄС запропонував для малого бізнесу найкраще в світі оточуюче середовище;

·         прислухатися до пропозицій малого бізнесу;

·         сприяти першокласній підтримці малому бізнесу.

План дій:

При підтримці даної хартії ми зобов’язуємось діяти відповідно до нижчевикладеного плану дій, приймаючи належні рішення згідно з потребами представників малого бізнесу.

1. Освіта та навчання підприємців

Європа буде дбати про підтримку підприємницького духу і нових навичок з більше раннього віку. Базові знання у сфері бізнесу та підприємництва мають викладатися на всіх рівнях навчання. Спеціальні модулі, пов’язані з діловою активністю, мають стати вагомою складовою системи освіти на середньому рівні, в коледжах ї університетах. Ми будемо заохочувати і сприяти спробам підприємців – початківців та розвиватимемо належні навчальні схеми для менеджерів малих підприємств.

2. Дешевший та прискорений старт

Витрати на відкриття нової компаній мають наближуватись по відношенню до аналогічних витрат найконкурентоспроможніших підприємств у світі. Країни з відсталим розвитком та найбільш обтяжливими процедурами реєстрації компаній необхідно заохочувати прискорювати дані процеси. Необхідно зазначити, що online доступ прискорить та поліпшить процес реєстрації підприємств.

3. Удосконалення законодавства та регулювання

Національне законодавство про банкрутство має бути оцінено у світлі успішної практики. Вивчення практики застосування бенчмаркінгу повинно привести до покращення поточної діяльності в ЄС.

Нові положення на національному та державному рівні мають бути досліджені на здійснення ними впливу на мале підприємства та підприємців. Де це вбачається можливим, національні та європейські норми мають бути спрощені. Державна влада має затвердити зручні у користуванні форми виконавчих документів.

Малі підприємства могли б бути звільнені від певних інструктивних обов’язків. В цьому контексті, Комісія може удосконалити законодавство для спрощення виконання правових норм для малого бізнесу.

4. Придатність кваліфікації

Ми намагатимемось гарантувати навчальним закладам укомплектованості відповідно з внутрішніми схемами навчання і, відповідно, отримання відповідної кваліфікації, адаптованої до потреб малого бізнесу, а також впровадити постійно діючі механізми підготовки та консультування.

5. Покращення «online» доступу

Громадські організації повинні бути заохочені до підвищення їх електронного зв’язку з сектором малого бізнесу. Таким чином, компаніям буде надана можливість отримати пораду, звернутися з проханням, подати податкову декларацію або отримати елементарну інформацію в режимі «online», що прискорить та суттєво зменшить вартість процесу спілкування. Комісія має стати прикладом у цій області.

6. Узагальнення єдиного ринку

Малий бізнес відчуває економічний ефект від реформ європейської економіки. Тому Комісія і держави – учасниці мають проводити реформи, зважаючи на фактичний внутрішній ринок, зручний для малого бізнесу, в критичних областях для розвитку малого бізнесу, включаючи електронну комерцію, телекомунікації, комунальну сферу, систему державного сприяння і митних платежів.

Одночасно, європейські й національні правила конкуренції повинні активно застосовуватися для переконання того, що малий бізнес має всі шанси, щоб увійти на нові ринки і конкурувати на справедливій основі.

7. Оподатковування та фінансові питання

Система оподаткування має бути спрямована на мотивацію успіху, сприяння початку підприємницької діяльності, підйому економічної діяльності малого бізнесу та створенню нових робочих місць, а також спрощення створення малих успішних підприємств. Країни - учасниці повинні застосувати найкращу практику оподатковування та створення системи індивідуальної мотивації.

Підприємцям необхідні кошти мають потребу у фінансах для перетворення власних амбіцій в реальність. Для того, щоб покращити доступ малих підприємств до фінансових послуг ми будемо:

·         визначати та знищувати перепони для створення Пан-європейського ринку капіталу та виконання Плану здійснення фінансових послуг і Плану ризиків капіталовкладень;

·         покращувати взаємини між банківською системою й малими підприємствами шляхом створення належних умов доступу до кредитування та венчурного капіталу;

·         поліпшувати доступ до структурних фондів та прийняття ініціативи Європейського інвестиційного банку для підвищення фінансування початку підприємницької діяльності та доступу до високих технологій, включаючи дольові інструменти.

8. Посилення технологічних можливостей малих підприємств.

Ми вдосконалюватимемо існуючі програми, які засновані на розповсюдженні технологій для малих підприємств так само, як здатність малого бізнесу ідентифікувати, підбирати і адаптувати технології.

Ми сприятимемо технологічному співробітництву та виділення серед різних розмірів компаній, зокрема поміж малими підприємствами Європи; розвивати більш ефективні дослідницькі програми, націлені на комерційне застосування теоретичних знань та технологій; а також розвивати і пристосовувати системи управління якістю та сертифікації на малих підприємствах. Досить важливим є забезпечення легкого доступу малих підприємств до патенту Європейського економічного співтовариства.

Ми сприятимемо залученню малих підприємств до співпраці з іншими фірмами на регіональному, національному, європейському та інтернаціональному рівнях, а також співробітництву між малими підприємствами, вищими навчальними та дослідницькими інститутами.

Діяльність на й регіональному та національному рівнях спрямована на розвиток кластерів та мереж, створених між фірмами і тому повинна бути підтримана Пан-європейським співробітництвом між малими підприємствами, що досить широко використають інформаційні технології, найкращу практику у розповсюдженні кооперативних угод, і співробітництво між малими підприємствами, підтримане покращенням їх здатності входження на транс-європейські ринки і розширенням своєї діяльності на ринках країн третього світу.

9. Моделі успішного електронного бізнесу і підтримка найуспішніших малих підприємств

Комісія і країни - учасниці повинні сприяти у застосуванні передової практики і впровадженні успішних моделей бізнесу малими підприємствами, які дадуть їм можливість процвітати в умовах оновленої економіки.

Ми будемо координувати діяльність ЄС та країн - учасниць, щоб створити інформаційну систему та систему підтримки бізнесу, легкодоступні, зрозумілі і релевантні до потреб бізнесу мережі і послуги; забезпечимо всеохоплюючий доступ в межах ЄС до вказівок та підтримки від менторів та ангелів бізнесу, включаючи вебсайты та розробку європейської обсерваторії МСП.

10. Розвиток сильнішого. ефективнішого представництва інтересів малих підприємств на міждержавному та національному рівні.

Ми завершуємо перегляд процесу представництва інтересів малого бізнесу в ЄС та на національному рівні, зокрема шляхом побудови соціального діалогу.

Ми зобов'язуємось рухатись до намічених цілей, використовуючи метод відкритої координації політики національних підприємств. Досвід довгострокової програми для підприємств і підприємництва, судового процесу у Кардіфі, щодо економічних реформ, судового процесу у Люксембурзі щодо політики зайнятості та інші суспільні програми буде використано. Ми щорічно контролюватимемо і оцінюватимемо прогрес на основі Звітів Комісії, опублікованих під час весняних самітів. Ми будемо використовувати ефективні показники, щоб дати оцінку досягненням за час і по відношенню до найкращих показників в світі, а також щоб укріпити наші знання та для пошуку кращих практик у всіх сферах, які впливають на сектор малого бізнесу для підвищення якості стратегії на майбутнє.

 

 

Powered By UcozCopyright MyCorp © 2010