Герб України                                  

            
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2009 р. N 278
Київ

 
Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг
та оренду торгових приміщень (площ)
у торговельних об'єктах,
на ринках з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів
в умовах фінансово-економічної кризи

 

     З метою стабілізації цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи та відповідно до статей 4 і 8 Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Абзац двадцять восьмий пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2004 р., N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795) викласти у такій редакції:
 

     "граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;".
 

     2. Затвердити примірний договір оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), що додається.
 

     3. Міністерству економіки разом з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва розробити у двотижневий строк порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
 

     4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 

     вжити заходів до недопущення зростання цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
 

     запровадити на період до подолання фінансово-економічної кризи у порядку, встановленому законодавством, регулювання цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
 

     сприяти укладенню суб'єктами господарювання примірного договору, затвердженого цією постановою.

 

   Прем'єр-міністр України                       Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 278
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах,
на ринках з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів
(з включенням послуг з їх обслуговування)

 
   ________________________________   ___ _________ 20___ р.
(найменування населеного пункту)
 
   Орендодавець ________________________________________________ 
                 (повне найменування)
в особі _________________________________________________________, 
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі ________________________ (далі - орендодавець), 
               (найменування документа) 

з однієї сторони та орендар ______________________________________ 
                            (повне найменування)
в особі _________________________________________________________, 
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _____________________________ (далі - орендар), 
                 (найменування документа) 

з другої  сторони  (далі  -  сторони)  уклали  договір  про 
нижченаведене. 

Предмет договору      

   

1. Предметом договору є торгове приміщення (площа) у торговельному об'єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - об'єкт оренди), що надається орендодавцем у тимчасове користування орендарю для провадження торговельної діяльності.
 

     2. Місцезнаходження об'єкта оренди _________________________.
 

     3. Загальна площа об'єкта оренди становить ______ кв. метрів.
 

     4. Стан об'єкта оренди на момент його передачі в оренду _____________________________________.

 

     5. Недоліки об'єкта оренди на момент його передачі в оренду __________________________________.

 

   6. В оренду за згодою сторін передається майно (обладнання тощо), підсобні приміщення (споруди тощо):
       _________________________________________________________________. 
                  (зазначити у разі наявності) 
 

     7. При передачі орендареві об'єкта оренди складається акт приймання-передачі, який підписується сторонами одночасно з підписанням договору і є підставою для передачі об'єкта оренди, згідно з додатком 1.
 

     8. Об'єкт оренди передається орендодавцем орендареві протягом ______________ з моменту підписання договору.                                                                                                                                            (строк)

Орендна плата та порядок розрахунків 

     9. Орендна плата визначена на підставі порядку розрахунку цін на послуги та  оренду  торгових  приміщень  (площ)  та  їх обслуговування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих  товарів  (далі  -  порядок), 
затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Держцінінспекції та Держкомпідприємництва, і становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди ____________ гривень. 

     Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
 

   10. Розмір  орендної  плати  за  весь  строк  оренди становить _________ гривень. 
 

     11. Орендна плата обчислюється на підставі розрахунку згідно з додатком 2 та вноситься до 20 числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.
 

     12. Грошові зобов'язання орендаря протягом строку дії договору існують і підлягають сплаті в гривнях.
 

     13. Орендна плата перераховується орендарем на розрахунковий рахунок орендодавця, зазначений у договорі, у строки, передбачені пунктом 11 договору. Орендна плата підлягає перерахуванню незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря та фактичного використання ним об'єкта оренди.
 

     14. До орендної плати включається плата за об'єкт оренди (в тому числі плата за користування майном, підсобними приміщеннями, зазначеними у пункті 6 договору), вартість послуг з обслуговування торгових площ, що надаються орендодавцем.
 

     15. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі внесення змін до порядку та в інших випадках, передбачених законодавством.
 

     16. Інші види платежів, не зазначені у договорі, орендарем не вносяться.
 

Права та обов'язки орендодавця
 

     17. Орендодавець має право:
 

     проводити перевірку використання орендарем об'єкта оренди згідно з договором;
 

     ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору.
 

     18. Орендодавець зобов'язаний:
 

     передати орендареві в тимчасове користування об'єкт оренди;
 

     надавати послуги, визначені даним договором;
 

     не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися об'єктом оренди на умовах договору;
 

     у разі реорганізації орендаря до припинення дії договору переукласти договір на таких самих умовах з одним з правонаступників;
 

     ознайомити орендаря з правилами технічної експлуатації об'єкта оренди;
 

     надавати орендареві інформацію про порядок експлуатації об'єкта оренди;
 

     здійснювати капітальний ремонт об'єкта оренди;
 

     підтримувати територію, на якій розташований об'єкт оренди, в належному санітарно-технічному і протипожежному стані.
 

Права та обов'язки орендаря
 

     19. Орендар має право:
 

     здавати об'єкт оренди у суборенду за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;
 

     вносити з дозволу орендодавця зміни до об'єкта оренди, здійснювати його реконструкцію, технічне переозброєння та інші поліпшення;
 

     користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований об'єкт оренди;
 

     установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об'єкта оренди.
 

     20. Орендар зобов'язаний:
 

     прийняти об'єкт оренди у тимчасове користування;
 

     використовувати об'єкт оренди за його цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору;
 

     своєчасно і в повному обсязі перераховувати орендну плату;
 

     утримувати об'єкт оренди в належному санітарно-технічному і протипожежному стані;
 

     подавати щомісяця до 22 числа орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує орендаря);
 

     у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцеві об'єкт оренди у стані не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об'єкта оренди з вини орендаря;
 

     дотримуватися правил торгівлі на ринках, роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, протипожежної безпеки, ветеринарно-санітарних правил, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог законодавства;
 

     самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт об'єкта оренди за погодженням з орендодавцем;
 

     дотримуватися затвердженого режиму роботи торговельного об'єкта, ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
 

     не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову, добудову та перепланування об'єкта оренди;
 

     після закінчення строку дії договору або його розірвання передати орендодавцеві об'єкт оренди протягом ________ з дати (днів) закінчення строку  дії  договору або дати його розірвання за актом приймання-передачі об'єкта оренди (додаток 1).

 

Відповідальність і розв'язання спорів за договором

 

     21. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями орендаря, а орендар не відповідає за зобов'язаннями орендодавця, якщо інше не передбачено договором.
 

     22. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
 

     23. Спори, що виникають з договору або у зв'язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, розв'язуються в судовому порядку.
 

Строк дії, порядок зміни та розірвання договору
 

24. Договір  укладено строком на ______________________ і діє з ___ __________ 20__ р. до ___ __________ 20__ р. включно.

                                                               (місяців)

25. Дію договору може бути автоматично продовжено, якщо орендар продовжує користуватися об'єктом оренди після закінчення строку дії договору за відсутності протягом одного місяця заперечень орендодавця.
 

     26. Дія договору підлягає автоматичному продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору.
 

     27. Сторони за обопільним рішенням мають право відмовитися від договору, попередивши одна одну у строк, що не перевищує _______________ до прийняття такого рішення. При цьому внесена наперед орендна плата повертається орендареві.
  (днів, місяців)

 

     28. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених законодавством.
 

     29. У разі припинення дії або розірвання договору здійснені орендарем за рахунок власних коштів поліпшення об'єкта оренди, які можна відокремити від об'єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем підвищення вартості об'єкта оренди в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов договору та законодавства.
 

     30. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.
 

     31. Усі доповнення, внесені до договору, є його невід'ємною частиною та оформляються у письмовому вигляді.
 

     32. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.
 

     33. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором, регулюються законодавством.
 

Додатки
 

     34. Додатки до договору є його невід'ємною і складовою частиною. До договору додаються:
 

     акт приймання-передачі об'єкта оренди (додаток 1);
 

     розрахунок орендної плати (додаток 2).

 

 Орендодавець ________________     Орендар __________________ 
                (прізвище,                (прізвище,
 _____________________________     __________________________ 
    ім'я та по батькові)                   ім'я та по батькові) 

 _____________________________     __________________________ 
          (підпис)                          (підпис) 

           М.П.                           М.П. 
 

Додаток 1
до Примірного договору
 

АКТ
приймання-передачі об'єкта оренди
 
   ________________________________   ___ ___________ 20___ р.
(найменування населеного пункту)
 
   Орендодавець ____________________ в особі __________________, 
              (повне найменування)       (посада, прізвище, 
                                      ім'я та по батькові) 

що діє на підставі   ________________________,   та 
                (найменування документа)
орендар ____________________, в особі ___________________________, 
        (повне найменування)        (посада, прізвище, ім'я та 
                                      по батькові) 

що діє на підставі ________________________, засвідчують, що: 
              (найменування документа) 

     

1. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування торгове приміщення (площу) у торговельному об'єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом оренди та розташоване за адресою

 

_______________________________, загальною площею ____ кв. метрів. 

     2. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування майно, підсобні приміщення, зазначені у пункті 6 договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані.
 

Орендодавець                          Орендар
 
    _________________        _________________ 
        (підпис)                 (підпис) 
 
АКТ
приймання-передачі об'єкта оренди
 
   ________________________________   ___ ___________ 20___ р.
(найменування населеного пункту)
 
   Орендодавець ____________________ в особі __________________, 
         (повне найменування)     (посада, прізвище, 
                       ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _____________, та орендар ____________________, 
          (найменування       (повне найменування 
           документа)          орендаря) 

в особі _____________________, що діє на підставі _______________, 
     (посада, прізвище,            (найменування 
    ім'я та по батькові)             документа) 

засвідчують, що: 

     1. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування торгове приміщення (площу) у торговельному об'єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом оренди та розташоване за адресою

 

_____________________________, загальною площею ______ кв. метрів. 

    

 2. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування майно, підсобні приміщення, зазначені у пункті 6 договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані.
 

     3. Сторони не мають претензій одна до одної.
 

Орендодавець                       Орендар
 
    _________________        _________________ 
       (підпис)                 (підпис) 
 

Додаток 2
до Примірного договору
 

Орендодавець _____________________________________________________ 
            (повне найменування, адреса, розрахунковий рахунок
__________________________________________________________________ 
            у банку, МФО, ЗКПО)
__________________________________________________________________ 

Орендар __________________________________________________________ 
           (повне найменування, адреса, розрахунковий рахунок
__________________________________________________________________ 
            у банку, МФО, ЗКПО)
__________________________________________________________________ 
 
РОЗРАХУНОК
орендної плати
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування об'єкта оренди, послуг    |  Вартість,  |
|  з обслуговування торгових приміщень (площ)  |  гривень  |
------------------------------------------------------------------ 

                   ___________ 
                   Усього 
 
Орендодавець                                      Орендар
 
 __________________________     __________________________ 
          (підпис)                      (підпис) 

           М.П.                        М.П. 

 

 

назад