maker.at.ua                        Головна    Законодавство    Форум

Деньгами надо управлять,

а не служить им...

/Сенека/

 


                         
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

від 25 серпня 2004 р. N 1078 

Київ 

 Про затвердження Порядку реалізації 
матеріальних цінностей державного резерву 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1827 ( 1827-2006-п ) від 27.12.2006 
      N 284 ( 284-2008-п ) від 26.03.2008 
      N 1051 ( 1051-2008-п ) від 03.12.2008 
      N 905 ( 905-2010-п ) від 29.09.2010 } 
 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити Порядок реалізації  матеріальних  цінностей державного резерву, що додається. 

   2. Державному комітетові з державного матеріального резерву привести у місячний строк власні рішення у відповідність з цією 
постановою. 
 

   Прем'єр-міністр України                                   В.ЯНУКОВИЧ 

   Інд. 18 
 


                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
            постановою Кабінету Міністрів України 
              від 25 серпня 2004 р. N 1078 
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
           від 29 вересня 2010 р. N 905 ( 905-2010-п ) 
 

ПОРЯДОК 
реалізації матеріальних цінностей 
державного резерву 
 

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі мобілізаційного, на підставі актів Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (далі - матеріальні цінності).

2. Реалізація Держкомрезервом матеріальних цінностей здійснюється шляхом:

проведення аукціону;

продажу одержувачу, визначеному Кабінетом Міністрів України, для здійснення стабілізаційних заходів на внутрішньому ринку, надання державної підтримки галузям економіки, підприємствам, установам та організаціям (крім матеріальних цінностей, що відпускаються з державного резерву в порядку тимчасового позичання). Умови такого продажу визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Для проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей Держкомрезерв утворює аукціонний комітет (далі - комітет).

Комітет очолює Голова Держкомрезерву або його заступник.

До складу комітету входять представники Держкомрезерву, Мінекономіки і Мінфіну.

Кількість членів комітету не повинна становити менше ніж сім осіб.

Положення про комітет затверджує Голова Держкомрезерву за погодженням з Мінекономіки.

4. Організаційні заходи щодо проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей (далі - аукціон), в тому числі пов'язані з дослідженням цінової ситуації на внутрішньому ринку, проведенням маркетингу, публікацією оголошень, перевіркою якісного і кількісного стану та оцінкою матеріальних цінностей, здійснюються Держкомрезервом та/або за його дорученням підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери його управління.

У разі коли здійснення організаційних заходів доручено підприємству, установі чи організації, що належить до сфери управління Держкомрезерву, відповідальність за недотримання вимог законодавства до проведення аукціону несе Держкомрезерв.

5. Матеріальні цінності за найменуваннями та кількістю об'єднуються Держкомрезервом у лоти.

Перелік матеріальних цінностей розміщується на офіційному веб-сайті Держкомрезерву та/або на веб-сайті підприємства, установи чи організації, уповноважених здійснювати організаційні заходи щодо проведення аукціону.

6. Початкова ціна матеріальних цінностей визначається Держкомрезервом як їх ринкова вартість на підставі звіту або акта про оцінку майна відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

Після отримання звіту або акта про оцінку ринкової вартості майна Держкомрезерв надсилає копію такого звіту або акта до Мінекономіки. Якщо Мінекономіки протягом п'яти робочих днів від дати їх надходження не висловило зауважень до результатів оцінки ринкової вартості матеріальних цінностей, Держкомрезерв у встановленому порядку розміщує оголошення про проведення аукціону.

7. Оголошення про проведення аукціону розміщується в газеті "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Держкомрезерву не менше ніж за 20 календарних днів до дати його проведення. Повідомлення про продаж матеріальних цінностей Держкомрезерв надсилає їх відповідальним зберігачам із запрошенням взяти участь в аукціоні.

В оголошенні про проведення аукціону зазначається:

найменування, одиниця виміру, кількість матеріальних цінностей у лоті, їх місце зберігання та номер лота;

початкова ціна лота;

розмір гарантійного внеску;

місце, дата і час проведення аукціону;

форма та спосіб подання заявки і перелік документів, які додаються до неї;

місце та строк подання заявки;

строк дії заявки;

контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону;

реквізити веб-сайту.

Більш детальна інформація про проведення аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держкомрезерву.

8. Інформація про зміну місця, дати, часу чи умов проведення аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держкомрезерву не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення.

9. Учасниками аукціону є суб'єкти господарювання (резиденти або нерезиденти), які подали заявку на участь в аукціоні (далі - заявка), сплатили гарантійний внесок та погодилися розпочати торги виходячи з початкової ціни лота.

10. Учасник аукціону має право:

подати тільки одну заявку на конкретний лот;

відкликати заявку або внести зміни до неї до закінчення строку її подання без втрати гарантійного внеску.

11. Форма заявки, а також перелік документів, що додаються до неї, затверджуються Держкомрезервом та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

У заявці зазначається номер лота, найменування, місце зберігання, кількість, одиниця виміру матеріальних цінностей та підтверджується згода учасника взяти участь у торгах за початковою ціною лота, зазначеною в оголошенні.

До заявки додаються:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для резидентів);

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

12. Заявка разом з документами, що додаються до неї, у запечатаному конверті надсилається Держкомрезерву або подається за актом приймання-передачі, який підписується секретарем комітету та уповноваженим представником учасника аукціону.

На конверті зазначаються назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження учасника аукціону і робиться напис "На аукціон".

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом учасника аукціону, а у разі, коли учасник аукціону є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

13. Кожна заявка в день її надходження вноситься до реєстру заявок, який ведеться секретарем комітету або особою, уповноваженою виконувати його обов'язки.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Порядок формування і ведення реєстру заявок затверджується Держкомрезервом.

14. Розкриття конвертів із заявками здійснюється комітетом після закінчення строку їх подання.

У разі оформлення заявки не за встановленою формою або подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі комітет відхиляє заявку.

Інформація про заявки (наявність та правильність оформлення документів, що додаються до них) зазначається у протоколі засідання комітету.

15. Гарантійний внесок учасник аукціону сплачує у розмірі 10 відсотків початкової ціни лота до закінчення строку подання заявки. В іншому випадку гарантійний внесок вважається

несплаченим.

16. Гарантійний внесок повертається учаснику аукціону протягом трьох робочих днів після виникнення підстави для його повернення.

Підставами для повернення гарантійного внеску є:

відхилення комітетом заявки;

відкликання учасником аукціону заявки до закінчення строку її подання;

повернення заявки, що надійшла з порушенням строку подання;

визначення переможцем аукціону іншого учасника;

визнання аукціону таким, що не відбувся;

виконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей.

Гарантійний внесок не повертається:

учаснику, що став переможцем аукціону, але не виконав умови договору купівлі-продажу матеріальних цінностей або відмовився від його укладення;

учасникам аукціону, якщо вони відмовилися розпочати торги (у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку).

17. Аукціон відбувається шляхом проведення торгів за кожним лотом, до участі у яких допускаються всі присутні уповноважені представники учасників аукціону.

Реєстрація представників учасників аукціону проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником учасника є керівник суб'єкта господарювання, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

18. Аукціон починається з оголошення порядку його проведення.

Комітет оприлюднює інформацію про розкриття конвертів із заявками відповідно до пункту 14 цього Порядку та повідомляє про учасників, які допущені та не допущені до участі в аукціоні, а також причини їх недопущення.

Торги відбуваються за наявності представників не менш як двох учасників аукціону.

У разі відсутності на аукціоні представника учасника аукціону заявка такого учасника відхиляється.

19. На початку торгів один з членів комітету (далі - ведучий) оголошує початкову ціну лота та пропонує збільшувати її шляхом підняття руки та виголошення своєї ціни.

Під час кожного підвищення ціни лота ведучий називає учасника аукціону і повідомляє пропозицію його представника.

20. У разі коли після триразового повторення останньої ціни лота, запропонованої одним з представників учасників аукціону, не буде запропонована вища ціна, ведучий закінчує торги проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота та переможця аукціону.

Переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

21. У разі коли після пропозиції щодо збільшення початкової ціни лота жоден з представників учасників аукціону не запропонував вищу ціну, торги за лотом припиняються та аукціон визнається таким, що не відбувся.

22. Результати аукціону зазначаються у протоколі засідання комітету, який підписують голова та усі члени комітету, присутні на аукціоні.

Інформація про результати аукціону оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкомрезерву наступного робочого дня після його проведення.

Витяг з протоколу видається учаснику аукціону протягом трьох робочих днів після надходження відповідного запиту.

23. Сума гарантійного внеску може зараховуватися переможцю аукціону в оплату вартості матеріальних цінностей (як останній платіж) за договором їх купівлі-продажу в разі його виконання, про що зазначається у договорі.

24. У разі невиконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей Держкомрезерв має право розірвати договір відповідно до законодавства та оголосити черговий аукціон з реалізації цих матеріальних цінностей.

25. Держкомрезерв протягом п'яти робочих днів після виконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей щодо оплати їх вартості видає розпорядження відповідальному зберігачеві про їх відпуск переможцю аукціону.

У разі невиконання відповідальним зберігачем розпорядження Держкомрезерву до переможця аукціону переходять усі права Держкомрезерву щодо відповідального зберігача як до боржника.

 26. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

 до участі в аукціоні допущено менше ніж два учасника;

комітетом відхилені усі заявки на участь в аукціоні;

на аукціоні були присутні представники менше ніж двох учасників;

усі учасники аукціону відмовилися розпочати торги (у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку).

27. У разі коли аукціон не відбувся, комітет приймає рішення про проведення повторного аукціону.

28. Оголошення про проведення повторного аукціону розміщується в газеті "Урядовий кур'єр" не менше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення.

В оголошенні зазначаються номери лотів та дата проведення аукціону. Більш детальна інформація про проведення повторного аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держкомрезерву.

  29. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

 У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону з продажу цього лота, який не виконав умови договору купівлі-продажу матеріальних цінностей або відмовився від його укладення.  

 30. У разі проведення повторного аукціону з реалізації одного і того самого лота Держкомрезерв знижує початкову ціну лота на 20 відсотків початкової ціни попереднього аукціону.

  31. У разі коли один і той самий лот не продано протягом шести аукціонів у зв'язку з неподанням на нього заявок або визнанням аукціонів такими, що не відбулися, подальша реалізація матеріальних цінностей здійснюється за ліквідаційною вартістю, визначеною відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995), з розміщенням відповідного оголошення лише на офіційному веб-сайті Держкомрезерву не менше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення.

  У разі коли матеріальні цінності не реалізовані згідно з цим пунктом, Держкомрезерв подає Мінекономіки проект акта Кабінету Міністрів України щодо їх списання з подальшою переробкою чи утилізацією.

 { Порядок в редакції Постанов КМ N 1827 ( 1827-2006-п ) від 27.12.2006, N 284 ( 284-2008-п ) від 26.03.2008, N 905 ( 905-2010-п ) від 29.09.2010 }


  

Обговорити на форумі

назад